ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ

AZ ADATKEZELŐ

Gépészeti Elemek Kft. (a továbbiakban: Adatkezelő) belső adatkezelési folyamatai jogszerűségének és az érintettek jogainak biztosítása céljából az alábbi adatvédelmi tájékoztatót (a továbbiakban: Adatkezelési tájékoztató) alkotja.

Adatkezelő megnevezése:                  Gépészeti Elemek Kft.

Adatkezelő székhelye:                        1188 Budapest, István utca 71.

Adatkezelő telefonszáma:                  +36 30 222 7813

Képviselője: Drágár Csaba és Kátai Imre

info@gepeszetielemek.hu

gepeszetielemek.hu

Adószám: 23178384243

Cégjegyzékszám: 01 09 956665

AZ ADATKEZELÉSRE IRÁNYADÓ JOGSZABÁLYOK

Adatkezelő a személyes adatokat valamennyi hatályos, de elsősorban az alábbi jogszabályok előírásai szerint kezeli:

az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet; a továbbiakban: GDPR),

 • az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.),
 • a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: ),
 • az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény (a továbbiakban: Áfatv.),
 • a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény (a továbbiakban: ).

FOGALMAK

Az Adatkezelési tájékoztatóban említésre kerülő fogalmak jelentése megegyezik a GDPR[1] 4. cikkében, továbbá egyes pontokat illetően kiegészítetten az Infotv.[2] 3. §-ában meghatározott fogalommeghatározásokban foglaltakkal.

Amikor a Adatkezelési tájékoztató adatokról, vagy adatkezelésről rendelkezik, azon személyes adatokat, illetve ezek kezelését kell érteni.

[1] https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/HTML/?uri=CELEX:32016R0679

[2] https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=a1100112.tv

AZ EGYES ADATKEZELÉSI CÉLOK

Hírlevél küldése

Az adatkezelés célja A kezelt személyes adatok Az adatkezelés jogalapja A személyes adatok forrása A személyes adatok címzettjei Személyes a adatok kezelésének időtartama A személyes adatok továbbítása harmadik országba, vagy nemzetközi szervezethez Automatizált döntéshozatal és profilalkotás
Az Adatkezelő szolgáltatásaival, tevékenységével kapcsolatos ajánlatokról, lehetőségekről, hírekről, információkról, a weboldalon megjelenő friss cikkekről, blogposztokról, kreatív munkákról szóló tájékoztató e-mailek küldése. Az Adatkezelő hírlevelei tartalmazhatnak saját vagy harmadik felek szolgáltatásával kapcsolatos ajánlatokat, információkat is. Név és e-mail cím.Hírlevélre történő feliratkozás esetén az Adatkezelő kezeli a feliratkozás idejére vonatkozó, valamint a hozzájárulás megadásával kapcsolatos adatokat is A GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja, tehát az „érintett hozzájárulása” alapján kerül sor a személyes adatok kezelésére. Az érintett. Az adatkezeléshez az alábbi adatfeldolgozót veszi igénybe Adatkezelő:Comp-Net-Tel Kft. (székhelye: 1031 Budapest, Vizimolnár utca 2. fszt. 2.), mint az Adatkezelő tárhely és e- mail szolgáltatója. Az adatkezelésre hírlevélszolgáltatás üzemeltetésének végéig vagy az érintett hozzájárulásának visszavonásáig kerül sor.A hírlevélről történő leiratkozást az érintett bármikor elvégezheti a hírlevelekben található leiratkozási linkre kattintva automatikusan, vagy törlési kérelmét elküldheti a gepeszetielemek.kft@gmail.com
e-mail címre is.
Nem továbbítja az Adatkezelő a személyes adatokat sem harmadik országba, sem nemzetközi szervezethez Nem történik egyik sem az adatkezelés során.

Kommunikációval kapcsolatos adatkezelés

Az adatkezelés célja A kezelt személyes adatok Az adatkezelés jogalapja A személyes adatok forrása A személyes adatok címzettjei Személyes a adatok kezelésének időtartama A személyes adatok továbbítása harmadik országba, vagy nemzetközi szervezethez Automatizált döntéshozatal és profilalkotás
Az Adatkezelő és az érintett közötti kommunikáció.
Kapcsolattartás, kommunikáció.Bárki felveheti az Adatkezelővel a kapcsolatot közvetlen e-mailben (gepeszetielemek.kft@gmail.com), vagy a gepeszetielemek.hu  címen vagy postai úton, hagyományos levélben.Az érintett által megadott adatokat kizárólag a vele folytatott kommunikáció (levél- vagy üzenetváltás), ügyintézés érdekében kezeli Adatkezelő.A személyes adatok kezelése a levél, üzenet megválaszolásának, és így az érintett és az Adatkezelő közötti kommunikáció feltétele.
A kapcsoltfelvétel módja szerint név, levelezési cím, e-mail cím, telefonszám, valamint minden egyéb olyan információ, mely az érintett által kezdeményezett ügyben az érintett szerint lényeges, valamint a felhasználó számítógépének IP címe, dátum és időpont A GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja, tehát az „érintett hozzájárulása” alapján kerül sor a személyes adatok kezelésére. Az érintett Az adatkezeléshez az alábbi adatfeldolgozót veszi igénybe Adatkezelő:Comp-Net-Tel Kft. (székhelye: 1031 Budapest, Vizimolnár utca 2. fszt. 2.), mint az Adatkezelő tárhely és e- mail szolgáltatója. Az adatközléstől számított egy év. Nem továbbítja az Adatkezelő a személyes adatokat sem harmadik országba, sem nemzetközi szervezethez. Nem történik egyik sem az adatkezelés során.

Számlák kiállítása és megőrzése

Az adatkezelés célja A kezelt személyes adatok Az adatkezelés jogalapja A személyes adatok forrása A személyes adatok címzettjei Személyes a adatok kezelésének időtartama A személyes adatok továbbítása harmadik országba, vagy nemzetközi szervezethez Automatizált döntéshozatal és profilalkotás
Számlák kiállítása és megőrzése az adatkezelés célja. Az Áfatv. 169. §-ban meghatározott adatok, de legalább:név, számlázási cím, adószám A GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pontja az adatkezelés jogalapja, vagyis az adatkezelés az Adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez szükséges, az Áfatv. 159. § (1) bekezdésében és 169. §-ban, valamint az Sztv. 169. § (2) bekezdésében foglaltak szerint.Valamennyi adat kezelése jogszabályon alapul és kötelező. Az érintett. Az adatkezeléshez az alábbi adatfeldolgozót veszi igénybe Adatkezelő:Comp-Net-Tel Kft. (székhelye: 1031 Budapest, Vizimolnár utca 2. fszt. 2.), mint az Adatkezelő tárhely és e- mail szolgáltatója, Az Adatkezelő az érintett adatait az Sztv. 169. § (2) bekezdés szerint a számla kiállítástól számított legalább 8 évig kezeli. Nem továbbítja az Adatkezelő a személyes adatokat sem harmadik országba, sem nemzetközi szervezethez. Nem történik egyik sem az adatkezelés során.

Weblap látogatói adatok

Az adatkezelés célja A kezelt személyes adatok Az adatkezelés jogalapja A személyes adatok forrása A személyes adatok címzettjei Személyes a adatok kezelésének időtartama A személyes adatok továbbítása harmadik országba, vagy nemzetközi szervezethez Automatizált döntéshozatal és profilalkotás
A honlap látogatása során az Adatkezelő a szolgáltatás működésének ellenőrzése és a visszaélések megakadályozása érdekében rögzíti a látogatói adatokat. Dátum, időpont, a felhasználó számítógépének IP címe, a meglátogatott oldal címe, az előzőleg meglátogatott oldal címe, a felhasználó operációs rendszerével és böngészőjével kapcsolatos adatok Az Adatkezelőnek jogos érdeke fűződik a felhasználók azonosításához és a visszaélések megakadályozásához, jogalap: GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pont Az érintett. Az adatkezeléshez az alábbi adatfeldolgozót veszi igénybe Adatkezelő:Comp-Net-Tel Kft. (székhelye: 1031 Budapest, Vizimolnár utca 2. fszt. 2.), mint az Adatkezelő tárhely és e- mail szolgáltatója. A honlap megtekintésétől számított 30 nap Nem továbbítja az Adatkezelő a személyes adatokat sem harmadik országba, sem nemzetközi szervezethez. Nem történik egyik sem az adatkezelés során.

ADATBIZTONSÁGI INTÉZKEDÉSEK

Az Adatkezelő az érintett személyes adatai titkosságának, sértetlenségének és rendelkezésre állásának garantálása érdekében az adatait jelszóval védett és/vagy titkosított adatbázisban tárolja az IT biztonsági szabványoknak és standardoknak megfelelően. Az Adatkezelő az adatokat elsősorban jelszavakkal, tűzfalakkal, antivírus programokkal biztosítja. Az adatvédelmi incidenseket, folyamatosan monitorozza és kezeli Adatkezelő.

AZ ÉRINTETT JOGAI AZ ADATKEZELÉSSEL KAPCSOLATBAN

Az érintett adatvédelmi jogait és jogorvoslati lehetőségeit, és azok korlátozásait részletesen a GDPR tartalmazza (különösen a GDPR 15., 16., 17., 18., 19., 20., 21., 22., 77., 78., 79. és 82. cikkei). Az érintett az adatairól bármikor tájékoztatást kérhet, bármikor kérelmezheti adatainak helyesbítését, törlését vagy kezelésük korlátozását, egyébiránt a jogos érdeken alapuló adatkezelés és a direkt marketing üzenetek küldése ellen tiltakozhat, és joga van adathordozhatósághoz. Az alábbiakban összefoglaljuk a legfontosabb rendelkezéseket.

Tájékoztatáshoz való jog

Az érintettnek joga van az adatkezeléssel kapcsolatos tájékoztatáshoz, melyet az Adatkezelő jelen okirat (Adatkezelési tájékoztató) rendelkezésre bocsátása útján teljesít.

Hozzájárulás visszavonásának joga – Hozzájáruláson alapuló adatkezelések

Amennyiben valamely adatkezelés jogalapja az érintett hozzájárulása, az érintett jogosult bármikor a korábban az adatkezelésre adott hozzájárulását visszavonni. A hozzájárulás visszavonása kizárólag azon adatokra vonatkozhat, amelyek kezelésének más jogalapja nincs. Amennyiben az érintett személyes adatok kezelésének más jogalapja nincs, abban az esetben a hozzájárulás visszavonását követően a személyes adatokat az Adatkezelő véglegesen és visszaállíthatatlanul törli. A hozzájárulás visszavonása a GDPR alapján a visszavonás előtt a hozzájárulás alapján végrehajtott adatkezelés jogszerűségét nem érinti.

Hozzáférési jog

Az érintettet kérelmére az Adatkezelő bármikor tájékoztatást nyújt arról, hogy az érintett személyes adatainak kezelése folyamatban van-e és ha igen, akkor a személyes adatokhoz és a következő információkhoz hozzáférést biztosít:

 • az adatkezelés céljai;
 • az érintett személyes adatok kategóriái;
 • azon címzettek vagy címzettek kategóriái, akikkel, illetve amelyekkel az Adatkezelő a személyes adatokat közölte vagy közölni fogja, ideértve különösen a harmadik országbeli címzetteket, illetve a nemzetközi szervezeteket;
 • a személyes adatok tárolásának tervezett időtartama, vagy ha ez nem lehetséges, ezen időtartam meghatározásának szempontjai;
 • az érintett tájékoztatást kap továbbá azon jogáról, hogy kérelmezheti az Adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes adatok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen;
 • a valamely felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának, illetve bírósági eljárás megindításának joga;
 • ha az adatokat nem közvetlenül az érintettől gyűjtötte az Adatkezelő, úgy az adatok forrására vonatkozó minden elérhető információ;
 • ha sor kerül automatizált döntéshozatalra, ennek tényéről, ideértve a profilalkotást is, valamint legalább ezekben az esetekben az alkalmazott logikáról, tehát arról, hogy az ilyen adatkezelés milyen jelentőséggel, és az érintettre nézve milyen várható következményekkel bír.

Személyes adatok helyesbítéséhez való jog

Az érintett bármikor jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse a rá vonatkozó pontatlan személyes adatokat. Figyelembe véve az adatkezelés célját, az érintett jogosult arra is, hogy kérje a hiányos személyes adatok – egyebek mellett kiegészítő nyilatkozat útján történő – kiegészítését.

Az adat helyesbítésének (módosításának) kérése esetén a módosítani kért adat valóságát az érintettnek szükséges alátámasztania, valamint az érintettnek szükséges igazolnia azt is, hogy valóban az arra jogosult személy kéri az adat módosítását. Az Adatkezelő csak így tudja megítélni azt, hogy az új adat valós-e, és ha igen, akkor módosíthatja-e a korábbi adatot.

Az érintettnek a személyes adataiban bekövetkezett változást az Adatkezelőnek mielőbb szükséges bejelentenie, ezzel is megkönnyítve a jogszerű adatkezelést, valamint az érintett jogainak érvényesülését.

Törléshez való jog

Az érintett kérésére az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül köteles törölni az érintettre vonatkozó személyes adatokat, ha az alábbi indokok valamelyike fennáll:

 1. az Adatkezelőnek a személyes adatokra már nincs szüksége abból a célból, amelyből azokat gyűjtötte vagy más módon kezelte;
 2. hozzájáruláson alapuló adatkezelés esetén az érintett visszavonja az adatkezelés alapját képező hozzájárulását, és az adatkezelésnek nincs más jogalapja;
 3. az érintett tiltakozik az adatkezelés ellen, és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre, vagy tiltakozik a közvetlen üzletszerzés céljából történő adatkezelés ellen;
 4. a személyes adatokat az Adatkezelő jogellenesen kezeli;
 5. a személyes adatokat az Adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell;
 6. a személyes adatok gyűjtésére az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások kínálásával kapcsolatosan került

Az adatkezelés korlátozásához való jog

Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő korlátozza az adatkezelést, ha az alábbiak valamelyike teljesül:

 1. vitatja a személyes adatok pontosságát; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy az Adatkezelő ellenőrizze a személyes adatok pontosságát;
 2. az adatkezelés jogellenes, és ellenzi az adatok törlését, ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását;
 3. az Adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez; vagy
 4. az érintett tiltakozott az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az Adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az érintett jogos indokaival szemben.

Tiltakozáshoz való jog

Amennyiben a személyes adatok kezelésének az Adatkezelő jogos érdeke [GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pont)] a jogalapja, úgy az érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak a kezelése ellen, ideértve az említett rendelkezéseken alapuló profilalkotást is.

Ha az érintett személyes adatait az Adatkezelő közvetlen üzletszerzés (tehát például tájékoztató levelek küldése) érdekében kezeli, jogosult arra, hogy bármikor tiltakozzon a rá vonatkozó személyes adatok e célból történő kezelése ellen, ideértve a profilalkotást is, amennyiben az a közvetlen üzletszerzéshez kapcsolódik. Ha az érintett tiltakozik a személyes adatai közvetlen üzletszerzés érdekében történő kezelése ellen, akkor a személyes adatok a továbbiakban e célból nem kezelhetők.

Adathordozhatósághoz való jog

Az érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa az Adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat az Adatkezelő egy másik adatkezelőnek továbbítsa, ha:

 1. az adatkezelés az érintett hozzájárulásán, vagy a GDPR 6. cikk (1) bekezdésének b) pontja szerinti jogcímen („szerződés”) alapul; és
 2. az adatkezelés automatizált módon történik.

AZ ÉRINTETT JOGAINAK ÉRVÉNYESÍTÉSÉRE SZOLGÁLÓ ELJÁRÁSREND

Az érintett a fenti jogait a gepeszetielemek.kft@gmail.com e-mail címre megküldött elektronikus levelében vagy az Adatkezelő székhelyére (2091 Etyek, Deák Ferenc utca 43/A.) eljuttatott postai levélben tudja gyakorolni. Az Adatkezelő az érintett kérelmének vizsgálatát és teljesítését a beérkezését követően indokolatlan késedelem nélkül megkezdi. A kérelem alapján tett intézkedésekről az Adatkezelő a kérelem beérkezésétől számított 30 napon belül tájékoztatja az érintettet. Amennyiben a kérelmet az Adatkezelőnek nem áll módjában teljesíteni, úgy 30 napon belül tájékoztatja az érintettet a megtagadás okairól és a jogorvoslati jogairól.

A JOGORVOSLATHOZ VALÓ JOG

Ha az érintett úgy ítéli meg, hogy az Adatkezelő a személyes adatainak kezelése során megsértette a hatályos adatvédelmi követelményeket, akkor

 • panaszt nyújthat be a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz, melynek

címe:                                                  1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11.

postacíme:                                        1363 Budapest, Pf. 9.,

e-mail címe:                                      ugyfelszolgalat@naih.hu,

honlapja:                                           https://naih.hu/),

 • vagy lehetősége van adatainak védelme érdekében bírósághoz fordulni. Ebben az esetben szabadon eldöntheti, hogy a lakóhelye (állandó lakcím) vagy a tartózkodási helye (ideiglenes lakcím), illetve az Adatkezelő székhelye szerint illetékes törvényszéknél nyújtja-e be keresetét. A lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszéket megkeresheti a https://birosag.hu/birosag-kereso keresőoldalon.